REGULAMIN ZDOBYWANIA ODZNAKI WĘDROWIEC

(tekst jednolity, uwzględniający zmiany z dnia 01.06.2016)

 

§ 1

 1. Odznaka WĘDROWIEC jest odznaką ustanowioną przez Katolicki Klub Turystyczny Wędrowiec PTTK Rzeszów (zwany dalej KKT Wędrowiec).
 2. Nadzór nad odznaką sprawuje Zarząd KKT Wędrowiec.
 3. Odznaka WĘDROWIEC jest odznaką towarzyszącą zdobywaniu GOT.

 

§ 2

 1. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej, promocja wartości chrześcijańskich, patriotycznych, rodzinnych, ogólnoludzkich oraz systematyczne odkrywanie Boga w pięknie stworzonego przez Niego człowieka i świata.
 2. Zdobywając odznakę należy pamiętać o zasadach bezpiecznego uprawiania turystyki. Należy przestrzegać przepisów dotyczących poruszania się na terenach objętych ochroną oraz w strefie nadgranicznej.

 

§ 3

 1. Odznakę WĘDROWIEC zdobywa się uczestnicząc w wyprawach organizowanych przez KKT Wędrowiec. Za udział w każdej wyprawie przyznawany jest jeden punkt. Za udział w wyprawach pięciodniowych i dłuższych przyznawane są dwa punkty.

 

§ 4

 1. Odznaka występuje w trzech następujących po sobie kolorach: BRĄZOWY WĘDROWIEC, SREBRNY WĘDROWIEC i ZŁOTY WĘDROWIEC.

 

§ 5

 1. Odznakę BRĄZOWY WĘDROWIEC otrzymuje się poprzez zdobycie 10-ciu punktów i po pozytywnym zweryfikowaniu Książeczki.
 2. Odznakę SREBRNY WĘDROWIEC otrzymuje się poprzez zdobycie 15-stu punktów i po pozytywnym zweryfikowaniu Książeczki.
 3. Odznakę ZŁOTY WĘDROWIEC otrzymuje się poprzez zdobycie 25-ciu punktów i po pozytywnym zweryfikowaniu Książeczki.
 4. Po przyznaniu odznaki punkty naliczane są od zera. Nadwyżka niewykorzystanych punktów w całości przechodzi na kolejną odznakę.

 

§ 6

 1. Czas zdobywania poszczególnych odznak jest nieograniczony.

 

§ 7

 1. Odznakę można zdobywać od siódmego roku życia.

 

§ 8

 1. Podstawą weryfikacji odznaki jest Książeczka Wypraw (zwana dalej Książeczką) prowadzona przez zdobywającego. W Książeczce umieszczone są następujące dane:
  • - na stronie tytułowej imię (imiona) i nazwisko zdobywającego oraz data urodzenia,
  • - na kolejnych stronach regulamin oraz wpisy dat i numerów wypraw organizowanych przez KKT Wędrowiec, w których uczestniczył ubiegający się o odznakę,
  • - miejsce na weryfikację przez Zarząd KKT Wędrowiec.
 2. Wpisy w Książeczce powinny być prowadzone według zaproponowanej chronologii.

 

§ 9

 1. Przyznanie odznaki WĘDROWIEC odbywa się na podstawie Książeczki wypełnionej i zweryfikowanej przez Zarząd KKT Wędrowiec.

 

§ 10

 1. W Książeczce należy wpisać datę i numer wyprawy.
 2. Po zebraniu wymaganej liczby punktów przypisanej do danej odznaki, należy przedłożyć Książeczkę do weryfikacji przez Zarząd KKT Wędrowiec.
 3. Przyznanie odznaki następuje po pozytywnym zweryfikowaniu Książeczki przez Zarząd KKT Wędrowiec.

 

§ 11

 1. Zweryfikowana Książeczka jest zarazem legitymacją posiadanej odznaki WĘDROWIEC i uprawnia do jej nabycia, i noszenia.
 2. Odznakę można nabyć w siedzibie KKT Wędrowiec, jak również w czasie wypraw organizowanych przez KKT Wędrowiec po okazaniu zweryfikowanej Książeczki.

 

§ 12

 1. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć ze złej interpretacji niniejszego regulaminu wyjaśnia Zarząd KKT Wędrowiec.

 

§ 13

 1. Wszelkie informacje związane z odznaką WĘDROWIEC można uzyskać na stronie: www.kktwedrowiec.pl

 

§ 14

 1. Niniejszy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu KKT Wędrowiec w dniu 25.01.2016 roku i obowiązuje od daty jego uchwalenia.

Opublikowano dnia: 06.11.2016